Hänsyn

Guide: Gifta sig utomlands – tips råd och checklistor

Möt i Frankrike för att karismatiskt

Europadomstolens domar — fjärde kvartalet Av f. Konstantin Markin mot Ryssland dom 7. Han ansökte om tre års föräldraledighet för att ta hand om barnen. Hans ansökan avslogs med motiveringen att så lång ledighet endast kunde beviljas kvinnliga befattningshavare. Han överklagade beslutet till domstol men utan framgång. Författningsdomstolen, som till sist fick avgöra målet, fann honom inte berättigad till begärd ledighet och hänvisade till att kvinnliga militäranställda kunde få längre föräldraledighet på grund av det större sociala ansvar som åvilar kvinnor som mödrar. Europadomstolen framhöll att någon rätt till föräldraledighet inte kan härledas ur konventionen men att en stat som inrättar ett system för sådan ledighet måste utforma systemet på ett icke diskriminerande sätt. För att skillnader grundade på kön skall vara förenliga med artikel 14 i konventionen måste det enligt Europadomstolens mening krävas mycket starka skäl.

Navigeringsmeny

Detta direktiv skall tillämpas på alla unionsmedborgare såsom reser till eller uppehåller sig inom en annan medlemsstat än den dom själva är medborgare i samt gällande de familjemedlemmar enligt definitionen i artikel 2. Utan att det påverkar de berördas personliga rätt att fritt röra sig eller uppehålla sig, och i enhetlighet med nationell lagstiftning, skall den mottagande medlemsstaten underlätta inresa och uppehåll förut följande personer: a Alla andra familjemedlemmar, oavsett medborgarskap, som inte omfattas bruten definitionen i artikel 2. Den mottagande medlemsstaten skall företa en noggrann undersökning bruten de personliga förhållandena och motivera en eventuellt beslut att neka dessa folk inresa till eller att uppehålla sig i den medlemsstaten. I artikel 7. Uppehållsrätten enligt punkt 1 skall även omfatta familjemedlemmar som inte är medborgare i ett medlemsstat när de följer med alternativt ansluter sig till unionsmedborgaren i den mottagande medlemsstaten, förutsatt att unionsmedborgaren uppfyller villkoren i punkt 1 a, 1 b eller 1 c.

Vigsel i utlandet

Tweeta Ingå äktenskap i fjärran land, odla här gör du. Foto: Fotolia. Svenskt sommarbröllop med ljusa nätter och arom av midsommarblomster är inte det sluta alternativet.

Leave a Reply