Hänsyn

Befolkning

Söker europeiska ensamstående män provmötesminuter

De viktigaste statistiska resultaten Bruttolön Bland EU-länderna var medelvärdet genomsnittet för bruttoårslönen för heltids anställda i företag med minst tio anställda högst i Danmark 58  euroföljt av Luxemburg 49  euroNederländerna 45  euroIrland 45  euro,Belgien 43  euro och Tyskland 42  euro under De lägsta genomsnittliga bruttoårslönerna registrerades i Rumänien 5  euro och Bulgarien 4  euro — se tabell 1. Under var rangordningen för medianvärdet för årslönerna i stort sett densamma för EU-länderna se diagram 1. De genomsnittliga lönerna var högre än medianvärdet för lönerna för alla länder eftersom inkomsttagare med mycket höga löner påverkar genomsnittet mer än medianvärdet.

Ensamstående äldre kvinnor löper störst risk att hamna under inkomstgränsen

Ordförklaring Skriv ut Andelen äldre med relativ låg ekonomisk standard varierar utan begriplig trend på en nivå om omkring 12 procent. För motsvarar det   personer över 65 år. Det är ungefär samma procentandel med låg finansiell standard som gäller för personer mirakel 65 år. I jämförelse med övriga Norden har Sverige en högre aktie pensionärer med relativ låg ekonomisk klass, men i jämförelse med EU inneha Sverige en andel i nivå tillsammans genomsnittet. Andelen äldre som inte inneha råd att köpa minst fyra nödvändiga varor är dock lägre i Sverige än EU genomsnittet. Det visar ett ny rapport från Pensionsmyndigheten. Den såsom får maximalt grundskydd från pensionssystemet landar på en disponibel inkomst strax kvar gränsen för relativ låg ekonomisk klass 12  kronor per månad. Relativ armod avser inkomster eller tillgångar i affär till en annan individ eller ansamling. Långt ifrån alla får dock maximalt grundskydd.

Har du hamnat i en livssituation där du har svårt att få pengarna att räcka till?

Viktigaste statistiska resultaten Bruttolön Bland EU-länderna varenda den genomsnittliga bruttoårslönen medelvärdet för medarbetare på heltid i företag med åtminstone tio anställda högst i Danmark 56  euro , följt av Luxemburg , Irland, Nederländerna och Tyskland — såsom alla låg över 40  euro. Lönerna var lägst i Rumänien 5  euro och Bulgarien 4  euro — beskåda Tabell 1. År var ländernas placera när det gäller medianårsl öner inom stort sett densamma se Diagram 1 , vilket innebär högre medelinkomst ännu medianinkomst i alla länder utom Malta. Löneskillnader mellan kvinnor och män Fastän vissa framsteg är löneskillnaderna mellan könen , dvs. Flera olika faktorer kan bidra till löneskillnader mellan kvinnor samt män, till exempel skillnader i arbetskraftsdeltagande , skillnader beroende på om en yrke är mans- eller kvinnodominerat samt skillnader i graden av deltidsarbete. Minimilönerna var antingen lagstadgade eller hade förhandlats fram genom branschöverskridande avtal. Minimimånadslönen varierade betydligt i juli se Diagram 4 , från 1  euro i månaden i Luxemburg till respektive euro inom Rumänien och Bulgarien. Efter justeringar förut skillnader i köpkraften minskades skillnaderna räknat i euro mellan EU-länderna från en förhållande på högsta jämfört med lägsta till förhållandet mätt i köpkraftsparitet PPS. Samma länder fanns kvar i varsin ända av listan, med en högsta köpkraftsparitet på 1  för Luxemburg samt en lägsta på för Bulgarien beskåda även artikeln om statistik över minimilöner.

Söker europeiska ensamstående lokala

Privatpersoner

Arbetskraftsundersökningarna AKU för fjärde kvartalet visade gällande en fortsatt stark arbetsmarknad. Sysselsättningen ökade, särskilt bland utrikes födda. Arbetslösheten, såsom tidigare varit nedåtgående, visade däremot ej på någon minskning.

Leave a Reply