Hänsyn

Nya talböcker maj 2009

Träffa flickor Strängnäs tjock

Den 15 mars bemyndigade Kungl Maj:t chefen för utbildningsde- partementet att tillkalla sakkunniga för att biträda med en revidering av Den svenska kyrkohandboken av år och övriga kyrkliga böcker i den mån de berörs av en handboksrevision. De sakkunniga antog nam- net års kyrkohandbokskommitté. Genom detta delbetänkande överlämnar vi förslag i fråga om veckans och kyrkoårets bönegudstjänster och därjämte några gudstjänster av särskild karaktär. De föreslagna gudstjänstformerna åtföljs av ett moti- veringskapitel. I detta redovisas även svenska och internationella ut- vecklingsdrag vad gäller gudstjänster av detta slag.

1. Utredningsuppdrag och genomförandet

Myntet Ett silfvermynt, 3 brons- mynt, 33 silfvermedaljer. Jämtland, As sn, Bösta ort. Från svarta jorden å Björkö. Silfvermedalj präglad i Stettin öfver k. Gubbe Gustaf BEH nr 24silfvermedalj öfver k. Ett mynt af engelske konungen Edvard confessor.

Leave a Reply